П Р О Ц Е С

ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ

Клиентът бива запознат на първите срещи с процеса по-долу.

 1. Започва се предварително грубо описание на функционалностите очаквани от клиента.
 2. Създава се ориентировъчна оферта, тъй като на грубо ниво на описаните функционалности не е възможно да се направи точна оферта.
 3. Клиентът получава ориентировъчния бюджет, като в офертата е записано ясно, че това са ориентировъчни суми и е възможно да варират в хода на работа.
 4. Клиентът се разписва на офертата, че е запознат с офертата като е наясно с:
  • Цени и условия на офертата;
  • бланков договор, който в последствие се подписва;
  • текущият процес на работа, както и са разяснени въпроси свързани с хода на развойната дейност и допълнителни разработки
 5. Подписва се договор за периодични поръчки.
 6. Подписва се поръчка, в която се прилагат данните на поръчката:
  • Начало
  • Срок за изпълнение
  • Начин на плащане
  • Данни за комуникация
  • Данни за комуникация
  • Прилага се самото задание.
 7. Започва се работа по наша преценка при наличие на част от нужните ни ресурси или всички ресурси и след като има направено авансово заплащане съгласно правилата на поръчката.
  • Започват се срещи за изясняване на въпроси свързани с поръчката и заданието
  • Описват се допълнителните данни във вътрешна оперативна документация, която се свежда до знанието на служителите изпълняващи развоя.
 8. Развой започва след събиране на минимално количество информация нужна старт.
 9. Развойна дейност от всеки отделен програмист се прави на своя лична среда.
 10. Всеки одобрен код от водещия главен програмист се качва в системата за контрол на изходния код.
 11. След одобрение на главния програмист с негова заявка DevOps служител качва частта от разработения продукт на Development среда
 12. Развойната дейност от програмистите се обединява на Development среда и се тества от QA agent – детайлно ако е изрично оферирано и вместено в договора или PM на базово ниво.
 13. Паралелно с развоя се провеждат срещи между представители на клиента и ръководителя на проекта, в които се изчистват подробности свързани с следващи функционалности които ще бъдат разработвани на по-следващ етап.

 14. Всичко се разработва на DEVELOPMENT среда, до която клиентът няма достъп, тъй като там е динамично и се трие и чупи непрекъснато. Това е среда която се ползва в процеса на разработка само и единствено, докато няма реално създаден продукт.


 15. След преценка на проектен ръководител, че има достатъчно много стабилни функционалности, системата се извежда на TEST среда и се подготвя за тестова фаза.

 16. TEST среда е място, на което клиентът прави тестове за видими и скрити дефекти и може да оказва контрол върху изработката на поръчания продукт. Информацията и данните въведени в тестова среда не трябва да бъдат реални, а с тестови цели, като целта е ако има проблем констатиран на тест среда да бъде отстранен и проверен на Development среда и в последствие да бъде качен отново на Test среда.


 17. Когато продуктът е готов да бъде въведен в тестова фаза, клиентът получава достъп до тестовата среда.
  • Достъпът е със служебен потребителски акаунт за използване на функционално ниво на софтуерния продукт.
  • Физически достъп до сървърните среди имат само програмистите, DevOPS и проектен ръководител от страната на Разработчика
 18. С получаването на достъп до тестовата среда, се приема, че това е работещ продукт, който трябва да бъде оценен от клиента, но все още не се използва активно от клиента, защото не е качен на LIVE среда преди отстраняване на дефекти регистрирани от клиента, като:
  • Всички видими дефекти спрямо заданието трябва да бъдат докладвани в 7 дневен срок от него, след като е получил достъп.
  • Всички невидими дефекти трябва да бъдат докладвани в 30 дневен срок от него, след като е получил достъп.
 19. Екипът проверява дали докладваните неточности са обект на пропуск на екипа поради разминаване с техническото задание или докладвания дефект или неточност е обект на пропуск на клиента или опит за промяна на функционалности и дава своето мнение дали ще поеме за своя сметка промяна или се очаква да бъде направена промяна за сметка на клиента.

 20. В случай, че има докладвани проблеми и инциденти в срок, те трябва да бъдат отстранени от разработващия екип за негова сметка.

  В случай, че срокът за доклади е изтекъл се решава по преценка на ръководството за чия сметка ще бъдат отстранени дефектите.


 21. Когато са приключили крайно всички срокове и са отстранени всички дефекти, екипът приема, че продуктът е крайно завършен и всички недостатъци по него са отстранени. Тогава реално и клиентът може да пусне в експлоатация, на своя LIVE среда продукта си, защото вече е потвърдено и от него финално че може да го използва.
 22. Издава се фактура и се очаква плащане.
 23. При регистрирано плащане на фактурата имаме основание да приемем, че се потвърждава отново, че продуктът е приет от клиент и можем да предадем изключителната собственост във владение на клиента чрез приемно предавателен протокол, като:
  • първо се изпраща уведомление за приемане на продукта към клиента
  • и му се предоставя физически достъп за сваляне на продуктовия код
  • или се предоставя на флаш памет, CD или хартиен носител

  Достъпът до изходния код ако бъде предоставен на сървър в 7 дневен срок трябва да бъде изтеглен от клиента и след това от съображения за сигурност достъпът трябва да бъде преустановен, за сигурността на сървъра и тестови проекти на други клиенти.

  В случай, че се предоставя кодът на клиента на друг електронен носител, то той може да бъде пазен в компанията до 3 месеца и в последствие след решение на ръководството може да бъде унищожен или изпратен с куриер на клиента, ако той не го е взел.


 24. След като продуктът е приет от клиента след допълнително споразумение, DevOps служител може да качи и инсталира продукта на клиента на реална LIVE среда след пълното разрешение на клиента, което може да бъде обект на допълнително таксуване или бонус в зависимост от решение на ръководството.

 25. LIVE средата е достъпна публично, само след като клиентът потвърди писмено, че е съгласен продуктът да стане live-публичен. В този момент продуктът е пуснат в експлоатация публично от клиента.


 26. След като продуктът е предаден на клиента, се архивира цялата документация по него и се запазва за срок от 5 години от съображения за сигурност.

Contact Us

You can reach us using the following contact information

Inteleksys Ltd.
8B Yordan Yosifov, Office 16
Sofia, 1700, Bulgaria
(+359)-885-809-760

Your first meeting with our consultant will be free of charge so you will be able to find out if you like our style. Our agents are very adaptive - they can visit you in your office or carry out the meeting in our meeting points in our offices.

Send us mail

Or find us on

© 2016-2018 Inteleksys Bulgaria
All rights reserved.

GDRP Заявки